Katherine Lewis willow basket stock 250

willow basket by Katherine Lewis

Price: $400 Size: 22.5″x 15.5″x 9″

Share
Share